Lei Zhu

Founding Partner. Taiyi FundShare

Lei Zhu